Specjalistyczna Publiczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem i Zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu

Specjalistyczna Publiczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem i z Zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu w Zespole Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Radomiu, ul. Lipska 2

 

PLAN PRACY PORADNI w roku szkolnym 2016/2017

IMIĘ I NAZWISKO

SPECJALISTY

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

MARZENA ADAMIEC

16.10-18.10

15.30-18.30

15.30-18.30

 

 

BEATA BRZEZIŃSKA

 

15.30-18.30

 

 

 

AGNIESZKA DOMŻALSKA- ŁYSZCZ

 

10.30-11.30

12.30-13.30

16.30-19.00

 

(4,5 godz.)

9.00-10.30

13.30 -14.30

15.30-16.30

16.30-17.30 (II/IV)

17.30-18.30

( 5godz.)

12.30 – 13.30 (I/III)

 

KINGA GAJEK

11.00-14.00

10.00-13.00

11.00-14.00

15.00-18.00

13.00-16.00

ŻANETA KAWAŁEK

14.30-16.30

 

 

13.30-15.30

 

MAŁGORZTA ŁOZIŃSKA

13.00-16.00

15.15-17.15

 

15.15-17.15

 

EWA PISKORZ

 

16.00-18.00

16.00-19.00

 

 

MAŁGORZATA SZARY

 

 

16.00-18.30

16.00-18.30

 

MARZENA ZEP

 

16.00-18.30

16.45-17.45

16.30-17.30

11.45-16.15

ANNA ZGRZEBNIAK

 

 

12.30-14.30

16.30-18.30

16.00-18.00

12.00-16.00

 

Nasi podopieczni są ważni dla nas, dlatego, każdego dnia, za główny cel stawiamy sobie kompleksową i efektywną pomoc psychologiczno – pedagogiczną w przyjaznym dla dziecka miejscu.

Wszelkie działania prowadzone są na pisemny wniosek rodzica i są bezpłatne.                              

Prowadzimy działalność diagnostyczną

v  psychologiczną

v  pedagogiczną

v  logopedyczną

v  lekarską

Proces diagnozy nozologicznej jest zakończony konsultacjami lekarza specjalisty psychiatry. Długość badania uwarunkowana jest dobranymi metodami diagnozy oraz tempem indywidualnej pracy dziecka.

 

Prowadzimy indywidualne i grupowe zajęcia terapeutyczne, m.in.

v  terapię logopedyczną

v  glottodydaktykę

v  TUS

v  zajęcia socjoterapeutyczne

v  terapię ręki

v  terapię pedagogiczną

 

Wykorzystujemy różne techniki, metody   i elementy metod, terapie.

Wspieramy rozwój dzieci i uczniów stosując wszelkie dostępne, nowoczesne i efektywne oddziaływania.

Pracujemy w nurcie behawioralnym.

Stosujemy strategie PECS.

 

Zespoły orzekające w sprawach autyzmu działające w poradni , zgodnie ze wskazaniem Mazowieckiego Kuratora Oświaty, na pisemny wniosek rodziców/prawnych opiekunów wydają m.in.

 • orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego
 • orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży
 • opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

 

Na pisemny wniosek rodzica /prawnego opiekuna wydawane są opinie i informacje
o wynikach badań.

 

Nasze standardy:

 • profesjonalizm ugruntowany wieloletnim doświadczeniem kadry oraz
 • przyjazna atmosfera dostosowana do potrzeb dziecka
 • bezpieczeństwo i dyskrecja

Udzielamy pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom/uczniom, rodzicom, wychowawcom, nauczycielom.

Specjaliści Poradni oraz zespoły zadaniowe

Zespół specjalistów logopedów

 1. Anna Zgrzebniak
 2. Agnieszka Domżalska - Łyszcz 

Specjalista doradztwa zawodowego:

 1. Żaneta Kawałek 

Psycholog

 1. Kinga Gajek 
 2. Małgorzata Szary

Zespół specjalistów oligofrenopedagogów:

 1. Marzena Adamiec
 2. Małgorzata Łozińska
 3. Marzena Zep
 4. Ewa Piskorz
 5. Beata Brzezińska

Doradca zawodowy

 1. Żaneta Kawałek

Lekarz specjalista psychiatra

 1. Małgorzata Nagadowska - Nojek

Procedura przyjęcia do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Radomiu, ul. Lipska 2

1. Wszelka pomoc psychologiczno-pedagogiczna świadczona przez pracowników poradni jest udzielana bezpłatnie. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna (w tym badania diagnostyczne) prowadzona przez specjalistów poradni zostaje udzielona na wniosek: - rodziców (opiekunów prawnych) dziecka / ucznia, - osoby (podmiotu) sprawującego pieczę zastępczą nad dzieckiem, - pełnoletniego ucznia.

2. Aby umówić dziecko na badania diagnostyczne (psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne) można zgłosić się osobiście, telefonicznie (48 366 41 31), bądź za pośrednictwem szkoły (przedszkola, placówki), do której ono uczęszcza za pisemna zgodą rodziców. Przedział wiekowy przyjmowanych dzieci / uczniów wynosi od urodzenia do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej.

3. Do wniosku można dołączyć opinię o dziecku ze szkoły (przedszkola, placówki), wydaną przez jego placówkę, do której uczęszcza, dokumentację medyczną.

4. Termin badania dziecka zostaje wyznaczony i podany do wiadomości zainteresowanego. W tym też terminie należy przynieść dokumentację lekarską, o ile taką Państwo dysponujecie.

5. Termin innej formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej zostaje wyznaczony i podany do wiadomości zainteresowanego.

6. Po przeprowadzonych badaniach, pedagog, psycholog i logopeda omawiają z rodzicem wyniki, udzielają porady postdiagnostycznej, dają zalecenia do pracy w formie programu i ustalają, czy jest potrzeba: - wydania opinii na piśmie, - terapii na terenie poradni, - innych specjalistycznych oddziaływań, - kwalifikacji do orzecznictwa.

7. Opinię na piśmie wystawia się w ciągu jednego miesiąca (w szczególnych przypadkach w ciągu 60 dni) od dnia zakończenia postępowania diagnostycznego (odbiór osobisty).

UWAGA! Wszelkie druki dokumentów niezbędnych do złożenia w poradni można otrzymać w sekretariacie lub pobrać ze strony internetowej.

Nasz zespół stanowią wysoko wykwalifikowani i doświadczeni specjaliści, których zadaniem i celem nadrzędnym jest niesienie zindywidualizowanej i specjalistycznej pomocy zarówno dzieciom i młodzieży z autyzmem lub zaburzeniami ze spektrum autyzmu, jak i ich rodzicom oraz opiekunom.

Mamy nadzieję, że ścisła współpraca z placówkami oświatowymi (przedszkolami i szkołami) zwiększą szansę na kompleksowe wspieranie dzieci i młodzieży w pokonywaniu napotykanych trudności zarówno szkolnych jak i rodzinnych. Nauczycielom oferujemy wsparcie merytoryczne w realizacji zadań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych. Rodzicom zapewniamy konsultacje, ścisłą współpracę w procesie rehabilitacji.

Organ prowadzący placówkę:

Wydział Edukacji, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego, ul. S. Żeromskiego 53, 26-600 Radom, tel.: 48 362 03 48

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny:

Kuratorium Oświaty w Warszawie, Delegatura w Radomiu, ul. S. Żeromskiego 53, 26-600 Radom, tel.: 48 362 82 84, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W rejonie działań Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy ul. Lipskiej 2 w Radomiu znajdują się podopieczni zamieszkujący na terenie miasta Radomia. Zgodnie ze statutem, na podstawie porozumienia zawartego między organami prowadzącymi poradnie, Poradnia może udzielać pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom i młodzieży niezamieszkałym na terenie działania Poradni.

Celem poradni jest:

 •     efektywne wspomaganie rozwoju i uczenia się dzieci z autyzmem i zaburzeniami z spektrum autyzmu;
 •     pomoc w kształtowaniu prawidłowych relacji społecznych z rówieśnikami;
 •     pomoc w kształtowaniu prawidłowych relacji rodzinnych;

Główne kierunki działania poradni:

 •     stałe i systematyczne podnoszenie jakości i organizacji pracy w placówce;
 •     podnoszenie standardów udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej wynikających z realizacji zadań statutowych w poradni i poza poradnią;
 •     rozwijanie współpracy ze środowiskiem lokalnym, instytucjami opiekuńczo-wychowawczymi i ośrodkami doskonalenia nauczycieli mającej na celu lepsze rozpoznawanie i zaspokajanie potrzeb osób korzystających z pomocy placówki;

Poradnia realizuje swoje zadania m.in. poprzez:

 •     diagnozowanie i udzielanie specjalistycznej pomocy psychologicznej dzieciom i młodzieży z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego, szczególnie autystycznym,
 •     ustalanie indywidualnego toku terapii i usprawniania,
 •     ocenę możliwości i przygotowanie programu przystosowawczego do funkcjonowania w systemie przedszkolnym, szkolnym oraz po zakończeniu nauki szkolnej na optymalnym dla danego dziecka poziomie.

Kompleksowe rozpoznanie  obejmuje, diagnozę:

 •     psychologiczną
 •     pedagogiczną (między innymi test PEP-R lub AAPEP)
 •     logopedyczną
 •     funkcjonalną
 •     nozologiczną

  oraz ocenę:

 •     rozwoju mowy i funkcji językowych;
 •     rozwoju intelektualnego.

Proces diagnozy jest zakończony opracowaniem indywidualnego programu terapii dla każdego podopiecznego.

 •     działalność terapeutyczną;
 •     opiniowanie;
 •     prowadzenie grup wsparcia;
 •     działalność profilaktyczną;
 •     poradnictwo;
 •     konsultacje;
 •     działalność informacyjno-szkoleniową;
 •     wykłady i prelekcje.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczno-logopedyczna udzielana jest:

 •     na wniosek rodziców lub prawnych opiekunów dziecka;
 •     na wniosek dyrektorów, nauczycieli i pedagogów szkolnych w porozumieniu z rodzicami lub opiekunami prawnymi, za ich pisemną zgodą.

Opinie, informacje o wynikach badań dziecka wydawane są:

 • na pisemny wniosek rodziców/prawnych opiekunów i przekazywane rodzicom/prawnym opiekunom. Dokumenty wysyłane są na adres domowy (bądź inny adres do korespondencji), pocztą zwykłą lub mogą być odebrane osobiście przez wnioskodawcę. Wszelkie informacje dotyczące wyników badań udzielane są jedynie rodzicom/prawnym opiekunom dziecka.

W celu dokonania pełnej diagnozy rodzic powinien przedstawić komplet dokumentów:

 • opinię o postępach szkolnych i funkcjonowaniu emocjonalno-społecznym dziecka, pisemne prace ucznia, w przypadku badania kontrolnego istotne jest udokumentowanie pracy terapeutycznej prowadzonej według wskazań po poprzedniej diagnozie w uzasadnionych przypadkach konieczna jest dokumentacja lekarska.

 

W dniu 25 listopada 2014 r. Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem i z Zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu, za zgodą organu prowadzącego – Gminy Miasta Radomia, otrzymała wskazanie od Mazowieckiego Kuratora Oświaty Delegatura w Radomiu, jako Poradnia, w której działają zespoły orzekające w sprawach autyzmu.

Zespoły orzekające są powoływane i działają na zasadach określonych w

ROZPORZĄDZENIU MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych. (Dz. U. Nr 173, poz. 1072)

ROZPORZĄDZENIU MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych. (Dz. U. z dnia 13 lutego 2013 r. , poz. 199)

w celu wydania orzeczeń i opinii:

1)      orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,

2)      orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży,

3)      orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych,

4)      orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego,

5)      opinii o potrzebie wczesnego wspomagania,

Opinie i orzeczenia są wydawana na pisemny wniosek Rodzica/Prawnego Opiekuna.

wskazanie poradni 

 

Powiązane artykuły

1. Terapia logopedyczna dziecka z autyzmem (Czytaj artykuł...)

2. Terapia ręki (Czytaj artykuł...)

3. Wspólnie uczymy się rozwiązywać problemy (Czytaj artykuł...)

4. Zajęcia grupowe dla dzieci z autyzmem (Czytaj artykuł...)

5. Kiedy staramy się rozumieć osoby z autyzmem (Czytaj artykuł...)

6. „POZNAJEMY SIĘ” Zajęcia grupowe - socjoterapeutyczne z udziałem rodziców podopiecznych poradni (Czytaj artykuł...)

 

 

Pliki do pobrania

1. Oświadczenie rodzica (Pobierz)

2. Wniosek do Dyrektora o wydanie opinii/informacji (Pobierz)

3. Wniosek do Prezydenta (Pobierz)

4. Wniosek o objęcie dziecka terapią (Pobierz)

5. Wniosek o przekazanie dokumentacji do PP-P (Pobierz)

6. Wniosek o przekazanie dokumentacji dziecka/ucznia (Pobierz)

7. Wniosek o przeprowadzenie badań diagnostycznych (diagnoza) (Pobierz)

8. Wniosek o udzielenie pomocy / porady / konsultacji (Pobierz)

9. Wniosek o wydanie orzeczenia (Pobierz)

10. Wniosek rodzica o kontakt SPPP z placówką (Pobierz)

11. Zaświadczenie lekarskie (diagnoza i zalecenia) (Pobierz)

12. Zaświadczenie lekarskie (Pobierz)

13. Zgłoszenie do poradni (Pobierz)

14. Zgoda rodzica (Pobierz)

 

Specjalistyczna Publiczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem i Zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu

Radom, ul.Lipska 2, REGON 147372070 tel. (48) 366-41-31

Kontakt

Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych

ul. Lipska 2, 26-600 Radom

Tel / Fax: (48) 366 82 20

Tel / Fax: (48) 366 41 31

Email:

sekretariat@zssipo.radom.pl

Administrator strony:

admin@zssipo.radom.pl

Jak dotrzeć

Polub Nasz profil

Kalendarz

« Październik 2017 »
Pn Wt Śr Czw Pt Sb Nie
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31