Ułatwienia dostępu

mgr Anna Bąk, mgr Wioletta Piskorz Program Koła Plastycznego "Tworzę, więc jestem"

PROGRAM

KOŁA PLASTYCZNEGO

„TWORZĘ, WIĘC JESTEM”

DLA UCZNIÓW

Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

W STOPNIU UMIARKOWANYM

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ

NR 2

W RADOMIU

 

OPRACOWAŁY:

 mgr Anna Bąk

mgr Wioletta Piskorz

 

„Wytwór plastyczny dziecka

jest prostym i bezpośrednim środkiem

jakim dziecko może określić

swoje istnienie na świecie,

swój własny świat,

samego siebie”.

M.Dedessa

I. Wstęp:

 

Twórczość plastyczna jest bardzo ważnym rodzajem aktywności wspomagającej rozwój osób z niepełnosprawnością intelektualną, a jej efekty są widoczne w różnych dziedzinach życia. Samodzielne wykonywanie prac plastycznych rozwija możliwości twórcze ucznia, wrażliwość estetyczną oraz pobudza jego wszechstronny rozwój przez odkrywanie przyjemności tworzenia i cieszenia się uzyskanym efektem. Osoby niepełnosprawne, mają ograniczone możliwości kontaktowania się ze światem: niepełny zakres słownictwa, problemy z wypowiadaniem swych myśli, powodują, że są niezrozumiane przez najbliższych. Zajęcia plastyczne rozwijają aktywność twórczą, dzięki której mają one szansę wyrażania własnych emocji i przeżyć oraz zamanifestowania własnego istnienia.

 Działalność plastyczna dla niektórych uczniów może pełnić funkcje terapeutyczną, dla innych może być realizowaniem siebie i rozwijaniem talentów, ale dla wszystkich powinna być znakomitą zabawą. Dostrzegając powyższe wartości postanowiłyśmy opracować program koła plastycznego „Tworzę, wiec jestem”, który pozwoli uczniom tworzyć, rozwijać swoje zainteresowania i zdolności, stosować różne techniki plastyczne, ciekawie spędzać wolny czas oraz promować własną twórczość. Program koła plastycznego jest zgodny z podstawą programową kształcenia ogólnego dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym w szkołach podstawowych i gimnazjach oraz ze statutowymi założeniami szkoły.

II. Cele

Cel główny:

Wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej przez kontakt ze sztuką – stwarzanie sytuacji edukacyjnych by uczestnicy programu mogli drogą kontaktu z plastyką w formie ekspresyjnej i percepcyjnej harmonizować rozwój i funkcjonowanie swojej osobowości, rozładowując negatywne emocje i przeżycia.

 

Cele szczegółowe

 1. Rozwijanie zainteresowań plastycznych w szczególności malarstwem, grafiką,tworzeniem form przestrzennych i przedmiotów dekoracyjnych.
 2. Doskonalenie sprawności  manualnej.
 3. Stosowanie różnych technik plastycznych, nabywanie umiejętności praktyczno – technicznych w kierunku plastyki.
 4. Organizowanie czasu wolnego uczestników aby spędzili go w sposób twórczy z korzyścią dla siebie i środowiska w którym żyją.
 5. Promowanie twórczej działalności uczestników.
 6. Przekazywanie myśli i uczuć za pomocą środków plastycznych.
 7. Kształtowanie kultury estetycznej i wrażliwości na otaczający świat.
 8. Wyrabianie umiejętności organizowania warsztatu własnej pracy, ekonomicznego wykorzystywania materiałów.
 9. Przygotowanie do odbioru sztuki i uczestnictwa w kulturze.
 10. Podnoszenie poczucia własnej wartości i wiary we własne siły oraz stwarzanie możliwości osiągnięcia sukcesu.

III. Treści programowe

Realizacja programu „Tworzę, więc jestem” odbywać się będzie w trzech kierunkach:

 1. Działalność plastyczna obejmująca różne techniki.
 2. Odbiór sztuki.
 3. Promowanie twórczości plastycznej uczestników.

 

Bloki programowe

Sposób realizacji

Spodziewane efekty

Działalność plastyczna obejmująca różne techniki.

Wykonywanie prac plastycznych na zajęciach koła wg ustalonego planu.

Stosowanie przez uczniów różnych technik plastycznych oraz odpowiednie ich łączenie w swoich pracach.

Przekazywanie myśli

i uczuć za pomocą środków plastycznych.

Odbiór sztuki.

Organizowanie wyjść do muzeum i na wystawy plastyczne wg bieżących ofert

Eksponowanie reprodukcji  prac artystów na zajęciach.

Poznanie twórczości różnych artystów.

Poznawanie instytucji kulturalnych.

Uwrażliwienie na piękno sztuki.

Przygotowanie do uczestnictwa w kulturze.

 

Promowanie twórczości plastycznej uczestników

Udział w konkursach plastycznych szkolnych i pozaszkolnych

Wystawianie prac dekoracyjnych i użytecznych na terenie szkoły

Wystawianie prac w środowisku lokalnym(wystawy, kiermasze, aukcje)

Podniesienie poczucia własnej wartości i wiary we własne siły

Osiąganie satysfakcji

z wykonanej pracy przez jej prezentację w środowisku szkolnym.

Dostarczenie uczniom pozytywnych emocji.

Osiąganie sukcesów przez uczniów.

 

Działalność plastyczna – techniki stosowane na zajęciach:

 

1.  Malarskie:

 • malowanie farbami plakatowymi, akwarelowymi, akrylowymi
 • malowanie na podłożu o zróżnicowanej fakturze (sól, piasek, papier ścierny, pasta do zębów, bibuła, gaza, płótno, 
 • malowanie nitką
 • malowanie linijką

2. Graficzne:

 • kalkografia
 • drukowanie z kawałków tkanin
 • monotypia

3. Rzeźba:

 • modelowanie  masy solnej
 • formowanie z masy papierowej
 • odlewy gipsowe
 • modelowanie przestrzenne techniką nawarstwiania papieru

4. Techniki mieszane:

 • kolaż
 • wydrapywanka
 • stemplowanie
 • dekorowanie
 • wyklejanie
 • papieroplastyka

 

Tematyka zajęć koła plastycznego związana jest z czterema porami roku i okazjonalnymi świętami, dlatego tematy zajęć ujmujemy w sześciu działach:

 • Jesień
 • Święta Bożego Narodzenia
 • Zima
 • Wiosna
 • Wielkanoc
 • Lato

 

Plan zajęć koła plastycznego:

 

Działy tematyczne

 

Sposób realizacji

Spodziewane efekty

 

 

 

 

 

 

 

Jesień

Jesienne nastroje – malowanie nitką w wąskiej gamie barw kolorystycznych – barwy ciepłe.

 

Jesienne zbiory – modelowanie przestrzenne

z wykorzystaniem masy papierowej.

 

 

Grzyby – formowanie przestrzenne techniką nawarstwiania papieru.

Rozpoznaje i nazywa barwy ciepłe.

Potrafi wykonać pracę plastyczną przez malowanie nitką.

Zna składniki potrzebne do wykonania masy papierowej.

Potrafi nakładać

i modelować masę na wykonany z papieru model.

 

Potrafi wykonać klajster z mąki i wody.

 

 

 

 

 

 

 

Boże Narodzenie

Aniołki  - wyrabianie

i modelowanie aniołków

z masy solnej.

 

Świąteczne ozdoby – wykonanie odlewów gipsowych do gotowych foremek.

 

Świąteczne kartki – wydrapywanka na podkładzie z kolorowych tuszy.

 

Potrafi wykonać masę solną.

Modeluje aniołki

wg wzoru.

Potrafi wykonać odlew gipsowy.

Dekoruje ozdoby

wg własnego pomysłu.

 

Zna kolejne etapy powstawania wydrapywanki.

 

 

 

 

 

Zima

Malowane mrozem – wykonanie kolażu z koronek i zapałek.

 

Zimowy pejzaż – malowanie farbami plakatowymi na podkładzie z pasty do zębów – barwy zimne.

 

Zimowe pomysły– drukowanie z kawałków tkanin.

Komponuje pracę

z wykorzystaniem różnych materiałów.

 

Rozpoznaje i nazywa barwy zimne.

 

 

 

Potrafi wykonać proste odbitki graficzne.

 

 

 

 

Wielkanoc

Pisanki – wyklejanie wydmuszek ziarnami

o różnej wielkości.

 

Baranek z włóczki – wykonanie pracy przestrzennej wg wzoru.

Komponuje i przykleja ziarna na modelu przestrzennym.

 

Potrafi wykonać pracę wg wzoru używając rożnych materiałów.

 

 

 

 

 

 

Wiosna

Zwierzaki – formowanie przestrzenne techniką nawarstwiania papieru.

 

 

Maki  - malowanie farbami akwarelowymi na podkładzie z gazy.

Podwodny świat – monotypia graficzna na kartonie.

 

Nadaje odpowiedni kształt wykonywanym przedmiotom przez nakładanie kilku warstw papieru i klajstru.

Potrafi wykonać podkład z gazy.

 

Potrafi wykonać pracę  techniką monotypii.

 

 

 

 

 

Lato

Zachód słońca – malowanie farbami akrylowymi

za pomocą linijki.

 

Wakacyjna podróż – stemplowanie ziemniakiem.

 

Kwiaty – kalkografia.

 

Potrafi wykonać prace plastyczną za pomocą linijki.

 

Komponuje prace plastyczną używając stempli z ziemniaka.

Potrafi wykonać pracę techniką kalkografii.

 

IV. Procedury osiągania celów

Realizacja programu „Tworzę, więc jestem” wymaga stosowania różnorodnych metod i form pracy:

Metody:

 1. Metody słowne – oparte na posługiwaniu się słowem, są obecne w czasie percepcji, ekspresji, przekazywania informacji, konstruowania zadań, a także w czasie samego tworzenia.
 2. Metody oglądowe – oparte na pokazie i obserwacji zjawisk, dzieł sztuki, fotografii, plakatów.
 3. Metody praktyczne – oparte na działaniu. Zaliczyć do nich należy metodę ćwiczeń praktycznych oraz metodę badawczą. Obie te metody oparte są na czynnościach manualnych i stosowane są w toku działalności ekspresyjno – twórczej. Metoda badawcza zmusza ucznia do własnych poszukiwań i rozwiązań.
 4. Metody problemowe – szczególnie ważne przy rozwijaniu zainteresowań, wdrażają do samodzielnego myślenia i działania, a przy tym dostarczają uczniom przeżyć i motywacji do dalszej pracy.

Formy:

 1. Indywidualna
 2. Grupowa
 3. Zbiorowa

 

V. Uwagi o realizacji programu

Program przeznaczony jest dla uczniów Zespołu Szkół nr 2 w Radomiu z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym. Program będzie realizowany w roku szkolnym 2007/2008 na zajęciach dodatkowych w wymiarze 1 godziny tygodniowo. Zadania i stopień trudności są dostosowane do potrzeb i możliwości uczniów.

Program będzie realizowany w czasie zajęć organizowanych na terenie szkoły i w plenerze oraz wyjść do muzeum i na wystawy plastyczne.

Właściwa realizacja programu rozpocznie się w październiku i  będzie trwała do maja, miesiąc wrzesień przeznaczony jest na określenie umiejętności początkowych ( na podstawie dokumentacji szkolnej – rejestry umiejętności oraz przeprowadzony zostanie pretest ) a miesiąc czerwiec na ewaluację programu czyli sprawdzenie poziomu opanowania umiejętności.

VI. Ewaluacja

Program koła plastycznego zostanie poddany ewaluacji czyli sprawdzeniu poziomu realizacji zamierzonych celów oraz skuteczności zaproponowanych metod i form pracy.

Do jej przeprowadzenia wykorzystamy:

 • analizę osiągnięć uczniów w konkursach plastycznych
 • frekwencję i aktywność na zajęciach
 • indywidualne karty obserwacyjne ucznia.

Postępy osiągnięte podczas wdrażania programu będą notowane w kartach obserwacyjnych sporządzonych dla każdego ucznia w skali od 1 do 5 (1 – umiejętność nieopanowana, 5 – umiejętność opanowana).

VII. Bibliografia

 1. W. Witkowski „Jak kreować programy edukacyjne” Glob, Studium    Kształcenia Ustawicznego, Olsztyn, 2000
 2. A. Jabłońska „Techniki plastyczne dla dzieci”, „ Zabawy plastyczne dla małych i dużych”, Świat Książki, Warszawa 1997
 3. J. Lewicka „100 technik plastycznych”, Nasza Księgarnia, Warszawa 1967.
 4. S. Popek „Analiza psychologiczna twórczości plastycznej dzieci i młodzieży”, WSiP, Warszawa 1985
 5. F. Watt  „Księga pomysłów plastycznych”, Delta, Warszawa 2004
 6. M. Jąder „Techniki plastyczne rozwijające wyobraźnię” Impuls, Kraków 2007
 7. A. Kalbarczyk „Zabawy ze sztuką” Impuls, Kraków 2006
 8. J. Garda-Łukaszewska, T. Szperkowski „Współtworzenie zajęcia plastyczne z osobami upośledzonymi umysłowo” WSiP, Warszawa 1997
 9. Przewodnik dla nauczycieli uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu znacznym i umiarkowanym. Część II CMPPP, Warszawa 2002
 10. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym w szkołach podstawowych i gimnazjach; (załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 13 grudnia 2005 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół - Dz. U. Nr 19 poz. 165).
 11. Statut Zespołu Szkół nr 2 w Radomiu

 

KARTA OBSERWACYJNA

 

Imię i nazwisko ucznia……………………………………………………………

Wiek …………..

 

Umiejętności

 

1

2

3

4

5

1. Organizuje własne stanowisko pracy.

 

 

 

 

 

2. Rozpoznaje i nazywa barwy ciepłe.

 

 

 

 

 

 

3. Wykonuje pracę plastyczną przez malowanie nitką.

 

 

 

 

 

 

4. Zna składniki potrzebne do wykonania masy papierowej

 

 

 

 

 

5. Nakłada i modeluje masę na wykonany z papieru model.

 

 

 

 

 

6. Wykonuje klajster z mąki i wody.

 

 

 

 

 

7. Wykonuje masę solną.

 

 

 

 

 

8. Modeluje aniołki wg wzoru.

 

 

 

 

 

9. Wykonuje odlew gipsowy.

 

 

 

 

 

   10. Dekoruje ozdoby wg własnego pomysłu.

 

 

 

 

 

 

11. Zna kolejne etapy powstawania wydrapywanki.

 

 

 

 

 

12. Komponuje prace z wykorzystaniem różnych materiałów.

 

 

 

 

 

13. Rozpoznaje i nazywa barwy zimne.

 

 

 

 

 

14. Wykonuje proste odbitki graficzne.

 

 

 

 

 

15. Komponuje i przykleja ziarna na modelu przestrzennym.

 

 

 

 

 

16. Wykonuje pracę wg wzoru używając różnych materiałów.

 

 

 

 

 

17. Nadaje odpowiedni kształt wykonywanym przedmiotom przez nakładanie kilku warstw papieru  i klajstru.

 

 

 

 

 

18. Wykonuje podkład z gazy.

 

 

 

 

 

19. Wykonuje prace techniką monotypii.

 

 

 

 

 

20. Wykonuje prace plastyczną za pomocą linijki.

 

 

 

 

 

21. Komponuje pracę plastyczna używając stempli z ziemniaka.

 

 

 

 

 

22. Potrafi wykonać pracę technika kalkografii

 

 

 

 

 

23. Dba o estetykę wykonywanej pracy.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych

ul. Lipska 2, 26-600 Radom

Tel / Fax: (48) 366 82 20

Tel / Fax: (48) 366 41 31

Email:

dyrektor@zssipo.radom.pl

sekretariat@zssipo.radom.pl

Inspektor Ochrony Danych:

iod@zssipo.radom.pl

Administrator strony:

admin@zssipo.radom.pl

Jak dotrzeć

Polub Nasz profil

Kalendarz

« Grudzień 2023 »
Pn Wt Śr Czw Pt Sb Nie
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Newsletter

Please enable the javascript to submit this form