Ułatwienia dostępu

mgr Anna Bąk, mgr Beata Brzezińska, mgr Wioletta Piskorz Program Koła Plastycznego "Przygoda ze sztuką"

Program Koła Plastycznego

"Przygoda ze sztuką"

 

DLA UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ 

INTELEKTUALNĄ W STOPNIU UMIARKOWANYM

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ

NR 2

W RADOMIU

 

OPRACOWAŁY:

mgr Anna Bąk

mgr Beata Brzezińska

mgr Wioletta Piskorz

 

 „Plastyka jest formą wyrażania pragnień,

nadziei, zwątpień, radości i smutków

oraz najbardziej fantastycznych marzeń”.

S. Popek

 

I. WSTĘP

Plastyka jest dziedziną sztuki, która stwarza możliwości rozwoju każdemu człowiekowi. Osoby niepełnosprawne intelektualnie mają ograniczone możliwości realizowania swoich potrzeb w różnych dziedzinach życia. Działalność plastyczna jest jedną z form aktywności, która pozwala im wyrazić siebie i zaznaczyć swoje istnienie. Twórczość plastyczna jest dostępnym dla nich sposobem ekspresji i komunikacji z otaczającym światem.  

U osób niepełnosprawnych intelektualnie procesy poznawcze rozwijają się najintensywniej, jeżeli obcują one z różnorodnymi zjawiskami i doświadczeniami, dlatego istotne jest, aby ich działalność artystyczna ściśle łączyła się z percepcją otaczającego świata oraz dzieł sztuki. Dzieci i młodzież niepełnosprawne intelektualnie nie potrafią przedstawiać świata w sposób realistyczny, dlatego należy im pokazać inne sposoby wyrażania siebie i pomóc im odnaleźć drogę twórczego realizowania się w formie zabawy. 

Koncepcja programu polega na swobodnym wyrażaniu własnych doznań i przeżyć sposobami inspirowanymi twórczością malarzy reprezentujących wybrane style w malarstwie. Uczestnicy zajęć podczas ćwiczeń praktycznych będą mieli możliwość identyfikowania się z wielkimi twórcami, których prace oglądają, obcowania z bogactwem linii, kształtów, barw, form i tworzyw, poznania różnych  sposobów malowania i w ten sposób wyrażania swoich emocji i przeżyć, których nie potrafią zwerbalizować. Kontakt ze sztuką zarówno z pozycji odbiorcy jak i twórcy rozwija ekspresję i umiejętności artystyczne oraz zdolność do działania i osiągania celu, wyrabia poczucie estetyki, rozbudza zaciekawienie i wrażliwość. Dlatego tak ważną sprawą jest zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do sztuki oraz możliwości jak najczęstszego wypowiadania się przez twórczość.  

Program koła plastycznego jest zgodny z podstawą programową kształcenia ogólnego dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym w szkołach podstawowych i gimnazjach oraz ze statutowymi założeniami szkoły.

II. CELE

Cel główny:

Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań artystycznych uczniów niepełnosprawnych intelektualnie przez różnorodne działania plastyczne oraz rozwijanie twórczej ekspresji przez swobodne wyrażanie własnych doznań i przeżyć sposobami  inspirowanymi twórczością malarzy reprezentujących wybrane style w malarstwie.

Cele szczegółowe:

 • Rozwijanie umiejętności posługiwania się technikami plastycznymi oraz  operowania narzędziami i materiałami
 • Rozwijanie twórczej aktywności oraz ekspresji plastycznej ucznia
 • Zapoznanie z różnymi środkami wyrazu plastycznego poprzez twórcze zabawy
 • Rozwijanie sprawności manualnej
 • Rozwijanie procesu percepcji w zakresie rozpoznawania linii, barw, faktur, kształtów
 • Rozwijanie samodzielnego podejmowania działań twórczych
 • Zapoznanie uczniów z dziełami plastycznymi wybranych twórców
 • Przygotowanie do odbioru sztuki i uczestnictwa w kulturze
 • Podnoszenie poczucia własnej wartości i wiary we własne siły oraz stwarzanie możliwości osiągnięcia sukcesu
 • Promowanie prac i ich autorów poprzez uczestnictwo w konkursach i wystawach plastycznych
 • Wzbogacenie warsztatu plastycznego ucznia
 •  Dbanie o ład i porządek na stanowisku pracy.

III. TREŚCI NAUCZANIA

 

BLOKI PROGRAMOWE

SPOSÓB

REALIZACJI

SPODZIEWANE EFEKTY

 

 

 

Poznanie

i

rozumienie

1.Oglądanie albumów, książek

z reprodukcjami znanych malarzy tworzących  w danym kierunku malarskim.

2. Oglądanie albumów przedstawiających różne techniki plastyczne.

3. Zapoznanie z różnymi środkami wyrazu plastycznego: linia, barwa, plama, kształt, faktura.

Poznanie twórczości różnych artystów.

Uwrażliwienie na piękno sztuki.

Nazywanie i stosowanie różnych środków wyrazu plastycznego.

Przygotowanie do odbioru sztuki i uczestnictwa w kulturze.

 

 

 

 

Działalność plastyczna

1. Wykonywanie prac inspirowanych określonym kierunkiem malarskim przy zastosowaniu odpowiedniej techniki plastycznej.

2.Organizacja pracy własnej

i zespołowej. Pobudzanie wyobraźni i wyzwalanie inicjatywy twórczej.

 

Stosowanie przez uczniów różnych technik plastycznych oraz odpowiednie łączenie ich w swoich pracach.

Przekazywanie myśli i uczuć za pomocą środków plastycznych.

Osiąganie satysfakcji 

z wykonywanej pracy.

 

 

Promowanie twórczości plastycznej uczestników

Udział w konkursach plastycznych szkolnych

i pozaszkolnych.

Wystawianie prac na szkolnej galerii oraz w środowisku lokalnym(wystawy, kiermasze).

Podniesienie poczucia własnej wartości. Osiąganie  sukcesów przez uczniów.

Dostarczenie uczniom pozytywnych emocji.

 

 

IV. CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH

 KIERUNKÓW MALARSKICH

 

STYL W MALARSTWIE

OPIS

STYLU

WYBRANI

TWÓRCY

 

 

 

 

ABSTRAKCJONIZM

Jest to sztuka bezprzedmiotowa.

Malarze abstrakcyjni szukali nowych form, którymi były: linia – plama, pion – poziom, odrzucali figuratywność na rzecz wewnętrznej konstrukcji obrazu, układu linii barwnych plam, prostych form geometrycznych. Malarstwo to było odejściem od tematu, rzeczywistości, natury.

Przedstawiciele:

Wassily Kandinsky,

Ernst Ludwig Kirchner,

Frantisek Kupka,

Kazimierz Malewicz

 

 

 

 

 

EKSPRESJONIZM

Przedstawiali świat chwiejny w liniach, deformowany w kształtach, przejaskrawiony w kolorach, posługiwali się liniami skośnymi, kątami ostrymi, lubowali się w ostrych kontrastach walorowych oraz kolorach nie przełamanych, agresywnych i gorących, jak żółty, pomarańczowy, czerwony.

Przedstawiciele:

Wassily Kandinsky,

Willem de Kooning,

Jackson Pollock,

Ernst Ludwig Kirchner

 

 

 

 

 

 

IMPRESJONIZM

Technika malowania to dywizjonizm, czyli rozbicie jednej plamy koloru na wiele plamek barw, które dopiero oglądane z pewnej odległości „zacierają się” i zlewają w jednolitą plamę barwną. Farbę kładziono szybko jakby przecinkami, przykładając pędzel do płótna i odbijając jego ślad. Cechy charakterystyczne impresjonizmu to: wycinkowość ujęć, chwilowość, pozornie błahe sceny, uchwycenie chwilowego wrażenia czyli impresji, światło w obrazie.

 

 

 

 

 

 

 

Przedstawiciele:

Cloud Monet,

Eduard Manet,

August Renoir,

 Edgar Degas.

 

 

 

 

 

 

 

KUBIZM

Kubizm koncentrował się przede wszystkim na formie, a kształt był sprowadzany do brył geometrycznych. Artyści tego kierunku uważali, że kształty występujące w naszym otoczeniu można wyrazić posługując się trzema bryłami geometrycznymi takimi jak walec, stożek czy kula. Sztuka kubistyczna powstała z obserwacji, przedstawia realne sceny, obiekty, tyle że pokazane z różnych punktów widzenia w geometrycznej formie.

Kubizm wykształcił nową technikę artystyczną jaką jest kolaż.

 

 

 

 

 

Przedstawiciele:

Pablo Picasso,

Georges Braque,

Fernand Leger,

 

 

 

NEOPLASTYCYZM

Neoplastycyzm jest formą abstrakcji geometrycznej sprowadzonej wyłącznie do linii pionowych i poziomych, które dzielą płaszczyznę obrazu na prostokąty i kwadraty, oraz do barw podstawowych: czerwonej, żółtej i niebieskiej oraz czerni, bieli i szarości.

 

 

Przedstawiciele:

Piet Mondrian

 

 

 

 

 

 

 

TASZYZM

Taszyści na ogół malowali pędzlami lub drewnianymi szpachelkami. Proces twórczy charakteryzował się dynamiką i gwałtownością. Częstokroć były to cykle szybkich "ataków" na płótno obrazu, a efektem każdego z nich była barwna plama. Właśnie z sumy takich kolorowych śladów powstawał cały obraz. Twierdzono, że taki instynktowny sposób pracy bez kontroli rozumu, pozwala na uchwycenie na płótnie form i kształtów, które są głęboko ukryte w podświadomości artysty.

 

 

 

 

 

 

Przedstawiciele:

Hans Hurtung,

Jean Poul Riopelle

 

 

V. PLAN ZAJĘĆ

 KOŁA PLASTYCZNEGO

 

DZIAŁ TEMATYCZNY

TEMAT

SPOSÓB REALIZACJI

ŚRODKI DYDAKTYCZNE

 

 

 

 

ABSTRAKCJONIZM

„Żywioły: powietrze – ogień.”

 

 

 

 

„Żywioły:

woda – ziemia.”

·        stemplowanie, odbijanie przy pomocy liści, piórka, gąbki, technika nakrapiania

 

·        malowanie linijką, dmuchanie przez słomkę, odbijanie nitką, sznurkiem

blok techniczny, farby plakatowe, gąbka, liście, piórka, szczoteczka do zębów

 

 

blok techniczny, farby plakatowe, linijka, słomka, nitka, sznurek

 

 

 

 

EKSPRESJONIZM

„Oderwani od ziemi.”

 

 

 

„Taniec ognia.”

 

 

 

 

·        malowanie farbami plakatowymi, wykonanie odbitki 

 

 

 

·        nakrapianie szczoteczką do zębów, rysowanie wykałaczką i tuszem  linii w dowolny sposób

farby plakatowe, blok techniczny, folia, szklana płyta, pędzel, bandaż, liście, sznurek, itp. wałek, patyk

 

blok techniczny, czarny tusz, farby plakatowe, szczoteczki do zębów, patyczki wykałaczki

 

 

 

 

 

IMPRESJONIZM

„W moim mieście.”

 

 

 

 

 

 

„Pejzaż z mostem.”

·        szkicowanie pejzażu w plenerze, malowanie farbami plakatowymi i pędzlem

 

·        malowanie farbami akrylowymi na podkładzie z płótna.

blok techniczny, ołówki, tekturki, farby, pędzle

 

 

 

 

 

podkład z płótna, farby akrylowe, pędzle

 

 

 

 

 

KUBIZM

„Magiczne domy.”

 

 

 

 

 

 

„Moja rodzina.”

·        odrysowywanie figur od szablonu, odbijanie stemplami z ziemniaków, plasteliny

 

 

·        kolaż z kolorowego papieru

blok techniczny, farby plakatowe, szablony figur geometrycznych, stemple z ziemniaka, plasteliny

 

blok techniczny kolorowy, nożyczki, klej

 

 

 

 

 

NEOPLASTYCYZM

Piony i poziomy o trzech kolorach

 

 

 

 

Piony i poziomy czarno białe”

·        rysowanie linii w poziomie i pionie, malowanie farbami plakatowymi

 

 

·        wycinanie pasków z papieru, przyklejanie prostokątów na  kartce wg własnej koncepcji

linijki, flamastry czarne, farby plakatowe, blok techniczny, mały pędzel

 

 

czarny papier, blok techniczny, nożyczki, linijka, ołówek, klej

 

 

 

TASZYZM

„W przestworzach

 

 

 

„Z lotu ptaka.”

· malowanie farbami za pomocą pędzla

 

 

·        wykonanie pracy o zróżnicowanej fakturze -  malowanie farbami za pomocą szpachelki.

pędzle, farby plakatowe, duże tekturki, palety, kubki

 

drewniane szpachelki, farby, tekturki, palety, kubki.

 

VI. PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW

 • Stosowanie i doskonalenie różnorodnych technik plastycznych, próby ich łączenia, wykorzystywanie różnych materiałów.
 • Ćwiczenia praktyczne pobudzające wyobraźnię i doskonalące umiejętności organizowania pracy własnej i zespołowej.
 • Ćwiczenia w rysowaniu i malowaniu przedmiotów w różnych ujęciach stylowych.
 • Poznanie podczas realizacji ćwiczeń praktycznych zagadnień związanych z historią sztuki.
 • Łatwy dostęp do informacji np. prezentacje, zdjęcia, reprodukcje obrazów.
 • Tworzenie przyjaznego i inspirującego do pracy twórczej otoczenia ucznia – klimatu współpracy i otwartości.
 • Wykorzystanie inspiracji muzyką, literaturą w działaniach plastycznych.

 

METODY:

 • słowne (oparte na słowie)
 • oglądowe (oparte na pokazie i obserwacji) 
 • praktyczne (oparte na działaniu)
 • problemowe (oparte na samodzielnym myśleniu i działaniu)
 • aktywizujące

FORMY:

 • indywidualna
 • grupowa
 • zbiorowa

 

VII. UWAGI O REALIZACJI PROGRAMU

Program przeznaczony jest dla uczniów ZS nr 2 w Radomiu niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym, przejawiających zainteresowania plastyczne i sprawnych manualnie. Program będzie realizowany w ramach zajęć pozalekcyjnych na kółku plastycznym w roku szkolnym 2011/2012  od października do maja. Zadania i stopień trudności dostosowane są do możliwości psychofizycznych uczniów oraz ich potrzeb rozwojowych.

 

VIII. EWALUACJA

 

Program koła plastycznego zostanie poddany ewaluacji czyli sprawdzeniu poziomu realizacji zamierzonych celów oraz skuteczności zaproponowanych metod i form pracy.

Do jej przeprowadzenia wykorzystamy:

 • frekwencję i aktywność na zajęciach (analiza dokumentów, obserwacja własna)
 • indywidualne karty obrazujące poziom zadowolenia uczniów z poszczególnych zajęć (załącznik nr 2)
 • analizę udziału w konkursach i wystawach plastycznych.

 

IX. BIBLIOGRAFIA 

 1. Garda-Łukaszewska J., Szperkowski T.: „Współtworzenie  zajęcia plastyczne z osobami upośledzonymi umysłowo” WSiP, Warszawa 1997
 2. Gumula J.: „W tym cała sztuka”, Kielce 2007
 3. Jabłońska A.: „Techniki plastyczne dla dzieci”, „ Zabawy plastyczne dla małych i dużych”, Świat Książki, Warszawa 1997
 4. Jąder M.: „Techniki plastyczne rozwijające wyobraźnię” Impuls, Kraków 2007
 5. Kalbarczyk A.: „Zabawy ze sztuką” Impuls, Kraków 2006
 6. Lewicka J.: „100 technik plastycznych”, Nasza Księgarnia, Warszawa 1967.
 7. Marciniak  T.: „Problemy wychowania plastycznego”, Życie Szkoły 1/2005
 8. Michejda - Kowalska K.: "O dziecięcej wyobraźni plastycznej", Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1987
 9. Popek S.: „Analiza psychologiczna twórczości plastycznej dzieci i młodzieży”, WSiP, Warszawa 1985
 10. Przewodnik dla nauczycieli uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu znacznym i umiarkowanym. Część II CMPPP, Warszawa 2002
 11. Szuman S.: "Sztuka dziecka", Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1990
 12. Tyszkowa M.: "Aktywność działalność dzieci i młodzieży", Wydawnictwa szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1990
 13. Watt F.:  „Księga pomysłów plastycznych”, „Szkoła malowania” Delta, Warszawa 2004

Statut Zespołu Szkół nr 2 w Radomiu

Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym w szkołach podstawowych i gimnazjach; (załącznik Nr 3 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 grudnia 2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół).

 

Załącznik nr 1

 

KARTA OBSERWACYJNA

 

…………………………………

(imię i nazwisko ucznia)

 

STYL MALARSKI

 

TEMAT ZAJĘĆ

POZIOM ZADOWOLENIA Z ZAJĘĆ

 

 

ABSTRAKCJONIZM

„Żywioły: powietrze – ogień.”

 

 

 

 

„Żywioły: woda – ziemia.”

 

 

 

 

EKSPRESJONIZM

„Oderwani od ziemi.”    

 

 

 

„Taniec ognia.”

 

 

 

 

 

IMPRESJONIZM

„W moim mieście.”

 

 

 

„Pejzaż z mostem.”

 

 

 

 

 

KUBIZM

„Magiczne domy.”

 

 

 

 

„Moja rodzina.”

 

 

 

 

 

 

NEOPLASTYCYZM

„Piony i poziomy o trzech kolorach.”

 

 

„Piony i poziomy czarno – białe.”

 

 

 

 

TASZYZM

„W przestworzach.”

 

 

 

„Z lotu ptaka.”

 

 

 

                                    

Kontakt

Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych

ul. Lipska 2, 26-600 Radom

Tel / Fax: (48) 366 82 20

Tel / Fax: (48) 366 41 31

Email:

dyrektor@zssipo.radom.pl

sekretariat@zssipo.radom.pl

Inspektor Ochrony Danych:

iod@zssipo.radom.pl

Administrator strony:

admin@zssipo.radom.pl

Jak dotrzeć

Polub Nasz profil

Kalendarz

« Czerwiec 2024 »
Pn Wt Śr Czw Pt Sb Nie
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Newsletter

Please enable the javascript to submit this form