Ułatwienia dostępu

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 16 im. Św. Brata Alberta


"Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada,
lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma,
lecz przez to, czym dzieli się z innymi".
Jan Paweł II

W szkole podstawowej uczą się dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnościami sprzężonymi (porażenie mózgowe, wady wzroku, słuchu itp.).

W placówce funkcjonują mało liczne klasy (od 2 do 8 osób). Oddziały klasowe tworzone są w zależności od poziomu funkcjonowania dziecka i zaleceń Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej. Dla każdego dziecka tworzone są, przez zespół nauczycieli i terapeutów, Indywidualne Programy Edukacyjno - Terapeutyczne.

Uczniowie uczą się w nowocześnie wyposażonych salach, dostosowanych do ich wieku, potrzeb rozwojowych. Poza zajęciami obowiązkowymi, wynikającymi z planów nauczania, z uczniami prowadzone są dodatkowe specjalistyczne zajęcia indywidualne lub grupowe, tj.: terapia logopedyczna, muzykoterapia, Integracja Sensoryczna, wspomaganie rozwoju intelektualnego, usprawnianie technik szkolnych, gimnastyka korekcyjna hipoterapia, hydroterapia, dogoterapia, terapia ręki, Metoda Tomatisa, terapia Biofeedback, terapia zajęciowa, rehabilitacja ruchowa.

Nauczyciele wykorzystują na zajęciach różnorodne metody pracy, m.in.: elementy metody behawioralnej, elementy metody Dobrego Startu, stymulacji polisensorycznej, alternatywne i wspomagające metody komunikacji: PECS, Makaton, AAC, system znaków języka migowego. Sale lekcyjne wyposażone są w odpowiednio dobrane specjalistyczne i atrakcyjne pomoce dydaktyczne i terapeutyczne.

Wszyscy uczniowie (na miarę swoich możliwości) biorą udział w życiu szkoły, uczestnicząc w licznych apelach, przeglądach, imprezach sportowych, uroczystościach szkolnych oraz pozaszkolnych, zdobywają nagrody w konkursach i turniejach. Realizują i rozwijają swoje umiejętności i pasje w szkolnych kołach zainteresowań.

Nauka i przyswajanie wiedzy oraz umiejętności praktycznych przebiega nie tylko w sali lekcyjnej, ale również poza nią - w trakcje spacerów, wycieczek przyrodniczo - krajoznawczych, wyjść do miejsc użyteczności publicznej, do kina, muzeów, na wystawy, przedstawienia itp., w trakcie sytuacji aranżowanych umożliwiającym uczniom w naturalny sposób poznawanie otaczającej rzeczywistości przyrodniczo –społecznej.

Na terenie obiektu znajduje się nowo powstały, nowoczesny, dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych plac zabaw, na którym uczniowie mogą spędzać czas wolny, zaspokajać potrzebę ruchu i zabawy.

 

ROCZNE OBOWIĄZKOWE PRZYGOTOWANIE PRZEDSZKOLNE –KLASY „O”

-dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, niepełnosprawnościami sprzężonymi

W Zespole Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych funkcjonują oddziały rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, niepełnosprawnościami sprzężonymi (wady słuchu, wzroku, ruchu itp.).

W oddziałach prowadzone są zajęcia wspomagające rozwój dzieci, zajęcia rewalidacyjne, logopedyczne, muzykoterapia, Integracja Sensoryczna, hipoterapia, metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, dogoterapia. Dla każdego dziecka tworzone są, przez zespół nauczycieli i terapeutów, Indywidualne Programy Edukacyjno - Terapeutyczne.  Sale zabaw wyposażone są w nowoczesny sprzęt, zabawki, pomoce dydaktyczne. Przy każdej z sal znajduje się łazienka dostosowana do potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym.

Dzieci w naszym przedszkolu mają doskonałe warunki do kształtowania zainteresowań i zdobywania nowych umiejętności. Nowatorskie metody pracy, wspierają rozwój dzieci, zabezpieczają potrzeby dzieci zdolnych, a także wymagających różnorodnej pomocy. Oferujemy  bogaty kalendarz imprez i uroczystości nie tylko na terenie naszej placówki ale również na terenie osiedla i miasta.

 

Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych dzieli się na etapy:

- I etap edukacyjny obejmujący klasy I – III

- II etap edukacyjny obejmujący klasy IV – VIII.

Edukacja wczesnoszkolna realizowana jest w klasach I –III w formie kształcenia zintegrowanego i ma za zadanie stopniowo i możliwie łagodnie przeprowadzić dziecko do nauczania przedmiotowego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej.

 

I ETAP EDUKACYJNY: klasy I - III

- edukacja wczesnoszkolna dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, autyzmem, Zespołem Aspergera

Na edukację wczesnoszkolną składają się następujące zajęcia:

edukacja polonistyczna, język obcy nowożytny –angielski, edukacja muzyczna, edukacja plastyczna, edukacja społeczna, edukacja przyrodnicza, edukacja matematyczna, zajęcia techniczne, wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna, zajęcia komputerowe, religia.

- edukacja wczesnoszkolna dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, autyzmem, niepełnosprawnościami sprzężonymi

Treści z podstawy programowej:

- umiejętność samoobsługi, dbałość o zdrowie, umiejętność porozumiewania się z otoczeniem, rozwijanie percepcji wzrokowej i spostrzegania, rozwijanie percepcji słuchowej, ćwiczenia pamięci, w szczególności dotykowej, ruchowej i słownej, nauka czytania i pisania, elementarne umiejętności matematyczne, poznawanie najbliższego otoczenia, poznawanie najbliższego środowiska społeczno-kulturowego, twórczość artystyczna, poznawanie przyrody, zajęcia ruchowe, kształcenie techniczne, religia.

 

II ETAP EDUKACYJNY: KLASY IV – VIII

- dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, autyzmem, Zespołem Aspergera

W drugim etapie edukacyjnym (klasy IV – VIII) realizowane są następujące przedmioty:

język polski, język obcy nowożytny – angielski, muzyka, plastyka, historia i społeczeństwo, przyroda, matematyka, zajęcia komputerowe, zajęcia techniczne, wychowanie fizyczne, religia, wychowanie do życia w rodzinie.

- dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, autyzmem, niepełnosprawnościami sprzężonymi

W klasach IV - VIII kształtowane i rozwijane są umiejętności na następujących zajęciach edukacyjnych: funkcjonowanie w  środowisku, muzyka z rytmiką, plastyka, technika, wychowanie fizyczne, religia.

 

ODDZIAŁY REWALIDACYJNO – WYCHOWAWCZE

- dla uczniów z niepełnosprawnością w stopniu głębokim, niepełnosprawnościami sprzężonymi

W Zespole Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych funkcjonują oddziały rewalidacyjno - wychowawcze, w których praca przebiega w oparciu o Indywidualne Programy Zajęć, opracowane przez zespół złożony z pedagoga, logopedę i rehabilitanta. Zindywidualizowane i grupowe zajęcia mają na celu rozwijanie konkretnych umiejętności funkcjonalnych.

Cele zajęć:

- wspomaganie wszechstronnego rozwoju

- rozwijanie zainteresowania otaczającą rzeczywistością

- uzyskanie samodzielności i niezależności od innych osób w życiu społecznym na miarę indywidualnych możliwości i potrzeb wychowanków

Galeria

Kontakt

Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych

ul. Lipska 2, 26-600 Radom

Tel / Fax: (48) 366 82 20

Tel / Fax: (48) 366 41 31

Email:

dyrektor@zssipo.radom.pl

sekretariat@zssipo.radom.pl

Inspektor Ochrony Danych:

iod@zssipo.radom.pl

Administrator strony:

admin@zssipo.radom.pl

Jak dotrzeć

Polub Nasz profil

Kalendarz

« Czerwiec 2024 »
Pn Wt Śr Czw Pt Sb Nie
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Newsletter

Please enable the javascript to submit this form